Powered by Netnam Company

21:05 +07 Thứ tư, 12/12/2018

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 129

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3559

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1609942

Quảng cáo trái

Văn bản điều hành của sở

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin điều hành

Thời khóa biểu số 4 (thực hiện từ ngày 18/9/2017)

Chủ nhật - 17/09/2017 07:53
.
Thời khóa biểu số 4 (thực hiện từ ngày 18/9/2017) 
THỨ TIẾT A1
(C.Diệp)
A2
(C.Nụ)
A3
(C.Thắm)
A4
(C.Hoa Cn)
A5
(C.M Trang)
A6
(T.Nam T)
A7
(C.Thanh Đ)
A8
(C.Trang(si))
A9
(C.Dung)
A10
(T.Quang S)
A11
(C.Hường)
A12
(C.Thuý T)
2 1 ChCờ - C.Diệp ChCờ - C.Nụ ChCờ - C.Thắm ChCờ - C.Hoa Cn ChCờ - C.M Trang ChCờ - T.Nam T ChCờ - C.Thanh Đ ChCờ - C.Trang(si) ChCờ - C.Dung ChCờ - T.Quang S ChCờ - C.Hường ChCờ - C.Thuý T
2 Hoá - C.Diệp Địa - T.Lợi Văn - C.Nguyệt V Tin - C.Hương-T Lý - C.Nụ Văn - C.K Trang Sử - C.Thuỷ(S) Sinh - C.Trang(si) Toán - C.Dung Tin - C.Thuý T Văn - C.Nhung (v) Toán - C.Thúy(t)
3 Văn - C.Dịu Lý - C.Nụ Tin - C.Thuý T NNgữ - C.Nhung Hoá - C.Diệp Hoá - C.Nhã Lý - T.Minh Toán - C.Thắm Địa - C.Thanh Đ Toán - C.Hằng Sử - C.Thuỷ(S) NNgữ - C.Giang
4 Toán - T.Hiếu Văn - C.Hiền V Lý - T.Đạm CN - C.Hoa Cn Toán - C.Dung Sử - C.Thuỷ(S) Văn - C.Nhung (v) Địa - T.Lợi TD - T.Đợi Hoá - C.Lành NNgữ - C.Nhung Lý - C.Thảo(L)
5 Tin - C.Hương-T Toán - T.Đoàn Toán - C.Thắm Toán - C.Thúy(t) Địa - C.Thanh Đ Sinh - C.Hiền S Toán - C.Hằng Hoá - C.Lành Hoá - C.Thêu Sinh - C.Trang(si) Tin - C.Thuý T Địa - T.Lợi
3 1 Văn - C.Dịu TD - T.Chiêu Toán - C.Thắm Địa - T.Lợi Văn - C.M Trang TD - T.Đợi Văn - C.Nhung (v) TD - T.Khu Lý - C.Thảo(L) Toán - C.Hằng TD - C.Nguyệt Td Sinh - C.Hiền S
2 NNgữ - C.Hà(A) NNgữ - C.Giang Địa - C.Thanh Đ NNgữ - C.Nhung CN - C.Hường Địa - T.Lợi Sinh - C.Hiền S Toán - C.Thắm QP - T.Khu Hoá - C.Lành Lý - T.Minh Sử - T.Quang S
3 GDCD - C.Huệ CD Lý - C.Nụ QP - T.Khu Hoá - C.Lành Sử - T.Quang S Lý - T.Cương TD - T.Huynh NNgữ - C.Nhung Địa - C.Thanh Đ QP - C.Thanh(TD) CN - C.Hường Địa - T.Lợi
4 Sinh - C.Hiền S Văn - C.Hiền V TD - T.Đợi Lý - C.Thảo(L) Lý - C.Nụ NNgữ - C.Duyên NNgữ - C.Thúy(a) CN - C.Hường Văn - C.Nguyệt V TD - T.Huynh Toán - C.Thắm Toán - C.Thúy(t)
5 Toán - T.Hiếu Văn - C.Hiền V NNgữ - C.Nhung Toán - C.Thúy(t) Sinh - C.Hiền S QP - C.Thanh(TD) Toán - C.Hằng Hoá - C.Lành NNgữ - C.Thúy(a) CN - C.Hường Toán - C.Thắm NNgữ - C.Giang
4 1 Toán - T.Hiếu Tin - T.Cần Văn - C.Nguyệt V TD - T.Huynh Toán - C.Dung TD - T.Đợi CN - C.Hoa Cn Tin - C.Lựu GDCD - C.Huệ CD Lý - T.Cương Văn - C.Nhung (v) Toán - C.Thúy(t)
2 NNgữ - C.Hà(A) TD - T.Chiêu Hoá - C.Nhã Lý - C.Thảo(L) Hoá - C.Diệp Lý - T.Cương Lý - T.Minh TD - T.Khu Hoá - C.Thêu NNgữ - T.Luyến GDCD - C.Huệ CD CN - C.Hoa Cn
3 Lý - T.Cương Sinh - C.Hiền S CN - C.Hoa Cn QP - C.Thanh(TD) TD - T.Chiêu Văn - C.K Trang Địa - C.Thanh Đ GDCD - C.Huệ CD Lý - C.Thảo(L) TD - T.Huynh TD - C.Nguyệt Td Văn - C.Dịu
4 TD - T.Đợi Hoá - C.Nhã Địa - C.Thanh Đ Toán - C.Thúy(t) NNgữ - T.Luyến Toán - T.Nam T GDCD - C.Huệ CD Văn - C.K Trang Tin - C.Lựu Văn - C.Nhung (v) Toán - C.Thắm TD - T.Khu
5 Địa - C.Thanh Đ Toán - T.Đoàn Toán - C.Thắm Tin - C.Hương-T Văn - C.M Trang Tin - T.Cần Hoá - C.Thêu Văn - C.K Trang Toán - C.Dung Văn - C.Nhung (v) Hoá - C.Nhã Hoá - C.Diệp
5 1 CN - C.Hoa Cn Toán - T.Đoàn Lý - T.Đạm Lý - C.Thảo(L) QP - T.Khu GDCD - C.Huệ CD Toán - C.Hằng Địa - T.Lợi TD - T.Đợi Sử - T.Quang S Hoá - C.Nhã Văn - C.Dịu
2 NNgữ - C.Hà(A) NNgữ - C.Giang Toán - C.Thắm NNgữ - C.Nhung Lý - C.Nụ NNgữ - C.Duyên NNgữ - C.Thúy(a) Lý - T.Đạm Tin - C.Lựu NNgữ - T.Luyến Lý - T.Minh Văn - C.Dịu
3 Địa - C.Thanh Đ QP - C.Thanh(TD) NNgữ - C.Nhung TD - T.Huynh NNgữ - T.Luyến Địa - T.Lợi QP - T.Khu Toán - C.Thắm NNgữ - C.Thúy(a) Toán - C.Hằng Tin - C.Thuý T NNgữ - C.Giang
4 Văn - C.Dịu Hoá - C.Nhã Sinh - C.Hiền S GDCD - C.Huệ CD Hoá - C.Diệp CN - C.Hường Địa - C.Thanh Đ Hoá - C.Lành CN - C.Hoa Cn Tin - C.Thuý T Văn - C.Nhung (v) Lý - C.Thảo(L)
5 Hoá - C.Diệp CN - C.Hường Sử - T.Quang S Hoá - C.Lành Địa - C.Thanh Đ Hoá - C.Nhã Hoá - C.Thêu Tin - C.Lựu Lý - C.Thảo(L) Địa - T.Lợi Toán - C.Thắm Tin - C.Thuý T
6 1 Lý - T.Cương Tin - T.Cần Lý - T.Đạm Toán - C.Thúy(t) Toán - C.Dung Toán - T.Nam T Tin - C.Hương-T Văn - C.K Trang Sinh - C.Hiền S Địa - T.Lợi Hoá - C.Nhã Hoá - C.Diệp
2 Tin - C.Hương-T Hoá - C.Nhã Tin - C.Thuý T Văn - C.Nguyệt V Văn - C.M Trang Toán - T.Nam T Lý - T.Minh Sử - C.Thuỷ(S) Hoá - C.Thêu Hoá - C.Lành Sinh - C.Hiền S QP - C.Thanh(TD)
3 Toán - T.Hiếu Địa - T.Lợi Hoá - C.Nhã Văn - C.Nguyệt V Tin - T.Cần Lý - T.Cương NNgữ - C.Thúy(a) NNgữ - C.Nhung Sử - C.Thuỷ(S) GDCD - C.Huệ CD Địa - C.Vòng Tin - C.Thuý T
4 Hoá - C.Diệp NNgữ - C.Giang GDCD - C.Huệ CD Hoá - C.Lành TD - T.Chiêu Văn - C.K Trang Hoá - C.Thêu Lý - T.Đạm Toán - C.Dung Lý - T.Cương NNgữ - C.Nhung Toán - C.Thúy(t)
5                        
7 1 Lý - T.Cương GDCD - C.Huệ CD Văn - C.Nguyệt V Địa - T.Lợi Tin - T.Cần Toán - T.Nam T Toán - C.Hằng Toán - C.Thắm Toán - C.Dung Văn - C.Nhung (v) QP - T.Khu Hoá - C.Diệp
2 Sử - T.Quang S Lý - C.Nụ NNgữ - C.Nhung Sử - C.Thuỷ(S) Toán - C.Dung Tin - T.Cần Tin - C.Hương-T Lý - T.Đạm Văn - C.Nguyệt V Toán - C.Hằng Lý - T.Minh Lý - C.Thảo(L)
3 TD - T.Đợi Sử - C.Thuỷ(S) Hoá - C.Nhã Sinh - C.Hiền S GDCD - C.Huệ CD NNgữ - C.Duyên TD - T.Huynh QP - C.Thanh(TD) Văn - C.Nguyệt V NNgữ - T.Luyến NNgữ - C.Nhung TD - T.Khu
4 QP - T.Khu Toán - T.Đoàn TD - T.Đợi Văn - C.Nguyệt V NNgữ - T.Luyến Hoá - C.Nhã Văn - C.Nhung (v) NNgữ - C.Nhung NNgữ - C.Thúy(a) Lý - T.Cương Địa - C.Vòng GDCD - C.Huệ CD
5 SHL - C.Diệp SHL - C.Nụ SHL - C.Thắm SHL - C.Hoa Cn SHL - C.M Trang SHL - T.Nam T SHL - C.Thanh Đ SHL - C.Trang(si) SHL - C.Dung SHL - T.Quang S SHL - C.Hường SHL - C.Thuý T
 
 
 
 
THỨ TIẾT B1
(T.Quyết)
B2
(C.Chăm)
B3
(C.ánh)
B4
(T.Dương)
B5
(C.Thúy(t))
B6
(C.Quỳnh)
B7
(C.Lựu)
B8
(C.Hằng)
B9
(T.Lợi)
B10
(C.Nhài)
B11
(C.Hương-T)
B12
(C.Hà)
B13
(C.Hà Đ)
2 1 ChCờ - T.Quyết ChCờ - C.Chăm ChCờ - C.ánh ChCờ - T.Dương ChCờ - C.Thúy(t) ChCờ - C.Quỳnh ChCờ - C.Lựu ChCờ - C.Hằng ChCờ - T.Lợi ChCờ - C.Nhài ChCờ - C.Hương-T ChCờ - C.Hà ChCờ - C.Hà Đ
2 GDCD - C.Mùi GD Lý - C.Thảo(L) Toán - T.Tuấn T Lý - C.Hương TD - C.Nguyệt Td Toán - T.Lượng NNgữ - C.Duyên Toán - C.Hằng TD - T.Tuấn Td Toán - C.Hiền T Văn - C.Thúy(v) Toán - T.Đoàn Văn - C.M Trang
3 Toán - T.Quyết Toán - C.Chăm Tin - C.Lý NNgữ - T.Luyến Toán - C.Thúy(t) GDCD - C.Mùi GD Sinh - C.Trang(si) Lý - C.Thảo(L) Văn - C.Hà Sinh - C.Nhài TD - T.Tuấn Td NNgữ - C.Duyên Văn - C.M Trang
4 CN - T.Tráng Văn - C.M Trang Lý - C.ánh Toán - T.Dương Địa - C.Vòng Tin - C.Thuý T Toán - T.Đoàn Hoá - C.Mơ Lý - C.Hương NNgữ - C.Duyên Toán - C.Hiền T Sinh - C.Trang(si) Toán - C.Chăm
5 Văn - C.Ngân Văn - C.M Trang Văn - C.Nguyệt V Hoá - C.Hồng CN - C.Yên Văn - C.Thúy(v) Lý - C.ánh GDCD - C.Mùi GD Toán - T.Dương Lý - C.Thảo(L) Toán - C.Hiền T Lý - C.Hương CN - T.Tráng
3 1 Lý - T.Kiên Toán - C.Chăm GDCD - C.Mùi GD TD - T.Tuấn Td Toán - C.Thúy(t) Toán - T.Lượng Toán - T.Đoàn Văn - C.Ngân Văn - C.Hà Văn - C.Nguyệt V Lý - C.Hương CN - T.Tráng Sinh - C.Trang(si)
2 Địa - C.Hà Đ Lý - C.Thảo(L) QP - C.Thanh(TD) Địa - C.Thu NNgữ - C.Duyên Sử - C.Quỳnh Hoá - T.Trường Toán - C.Hằng NNgữ - C.Thúy(a) Sinh - C.Nhài Hoá - C.Hà(H) Sử - C.Thuỷ(S) Toán - C.Chăm
3 Tin - C.Thư Sinh - C.Trang(si) NNgữ - C.Thúy(a) CN - T.Tráng Lý - T.Kiên Lý - C.Hương GDCD - C.Mùi GD TD - C.Nguyệt Td TD - T.Tuấn Td Lý - C.Thảo(L) Toán - C.Hiền T NNgữ - C.Duyên Toán - C.Chăm
4 Toán - T.Quyết NNgữ - C.Vân A Lý - C.ánh Sinh - C.Trang(si) Văn - C.M Trang NNgữ - C.Thủy A Văn - C.Thúy(v) NNgữ - T.Hiển QP - C.Thanh(TD) Toán - C.Hiền T TD - T.Tuấn Td Văn - C.Hà Lý - T.Kiên
5 NNgữ - T.Hiển Hoá - C.Thảo Văn - C.Nguyệt V Văn - C.Hà Văn - C.M Trang Sinh - C.Trang(si) Văn - C.Thúy(v) Lý - C.Thảo(L) Lý - C.Hương Toán - C.Hiền T CN - T.Tráng Toán - T.Đoàn NNgữ - C.Thủy A
4 1 Lý - T.Kiên Văn - C.M Trang Hoá - C.Mơ NNgữ - T.Luyến Hoá - C.Hồng TD - T.Tuấn Td TD - C.Nguyệt Td Địa - C.Thu Hoá - C.Nhã CN - T.Tráng Lý - C.Hương Toán - T.Đoàn Toán - C.Chăm
2 NNgữ - T.Hiển Văn - C.M Trang Văn - C.Nguyệt V QP - T.Thành Lý - T.Kiên Lý - C.Hương QP - C.Thanh(TD) Sinh - C.Trang(si) CN - T.Tráng TD - C.Nguyệt Td Sử - T.Thanh S Văn - C.Hà TD - T.Tuấn Td
3 Sinh - C.Nhài QP - T.Thành Văn - C.Nguyệt V Văn - C.Hà Văn - C.M Trang Văn - C.Thúy(v) Lý - C.ánh NNgữ - T.Hiển Sinh - C.Trang(si) Hoá - C.Thảo NNgữ - T.Luyến Lý - C.Hương Hoá - C.Hồng
4 TD - T.Tuấn Td Toán - C.Chăm Toán - T.Tuấn T Văn - C.Hà Văn - C.M Trang Văn - C.Thúy(v) Toán - T.Đoàn Toán - C.Hằng Tin - C.Lý Văn - C.Nguyệt V Tin - C.Hương-T TD - C.Nguyệt Td Sinh - C.Trang(si)
5 Toán - T.Quyết Hoá - C.Thảo NNgữ - C.Thúy(a) Tin - C.Lựu Toán - C.Thúy(t) Toán - T.Lượng Văn - C.Thúy(v) Toán - C.Hằng Văn - C.Hà Văn - C.Nguyệt V Toán - C.Hiền T Sinh - C.Trang(si) QP - C.Thanh(TD)
5 1 Toán - T.Quyết NNgữ - C.Vân A TD - T.Thiện TD - T.Tuấn Td Sinh - C.Trang(si) Văn - C.Thúy(v) Tin - C.Lựu Hoá - C.Mơ Văn - C.Hà TD - C.Nguyệt Td Sinh - C.Nhài Hoá - C.Hà(H) Toán - C.Chăm
2 TD - T.Tuấn Td Toán - C.Chăm Địa - C.Thu Lý - C.Hương QP - C.Thanh(TD) NNgữ - C.Thủy A TD - C.Nguyệt Td Sử - C.Thuỷ(S) GDCD - C.Mùi GD Tin - C.Thuý T Văn - C.Thúy(v) Văn - C.Hà Tin - C.Lý
3 Văn - C.Ngân Tin - C.Thư Sử - T.Thanh S Toán - T.Dương NNgữ - C.Duyên TD - T.Tuấn Td Văn - C.Thúy(v) TD - C.Nguyệt Td Sử - C.Thuỷ(S) Lý - C.Thảo(L) GDCD - C.Mùi GD Văn - C.Hà Lý - T.Kiên
4 Lý - T.Kiên CN - C.Yên Sinh - C.Nhài Toán - T.Dương Sử - C.Thuỷ(S) Toán - T.Lượng Toán - T.Đoàn Sinh - C.Trang(si) Địa - T.Lợi GDCD - C.Mùi GD Địa - C.Thu Lý - C.Hương Hoá - C.Hồng
5 Sinh - C.Nhài Sử - C.Quỳnh Toán - T.Tuấn T Văn - C.Hà GDCD - C.Mùi GD Lý - C.Hương Sinh - C.Trang(si) Toán - C.Hằng Toán - T.Dương Hoá - C.Thảo Hoá - C.Hà(H) Toán - T.Đoàn Địa - C.Hà Đ
6 1 NNgữ - T.Hiển NNgữ - C.Vân A Toán - T.Tuấn T Sử - C.Thuỷ(S) Hoá - C.Hồng Sinh - C.Trang(si) Hoá - T.Trường Văn - C.Ngân Toán - T.Dương Văn - C.Nguyệt V NNgữ - T.Luyến Hoá - C.Hà(H) Văn - C.M Trang
2 Hoá - C.Hà(H) Sinh - C.Trang(si) NNgữ - C.Thúy(a) Hoá - C.Hồng Lý - T.Kiên NNgữ - C.Thủy A NNgữ - C.Duyên Văn - C.Ngân Toán - T.Dương Toán - C.Hiền T Sinh - C.Nhài Địa - C.Vòng GDCD - C.Mùi GD
3 Văn - C.Ngân TD - C.Thanh(TD) Sinh - C.Nhài Toán - T.Dương Toán - C.Thúy(t) Địa - C.Hà Đ Lý - C.ánh Tin - C.Thư Sinh - C.Trang(si) NNgữ - C.Duyên Toán - C.Hiền T QP - T.Thành NNgữ - C.Thủy A
4 Văn - C.Ngân Địa - C.Vòng Lý - C.ánh NNgữ - T.Luyến Sinh - C.Trang(si) Hoá - C.Mơ Sử - C.Thuỷ(S) QP - T.Thành NNgữ - C.Thúy(a) Địa - C.Hà Đ QP - C.Thanh(TD) NNgữ - C.Duyên Lý - T.Kiên
5                          
7 1 Sử - T.Thanh S Toán - C.Chăm TD - T.Thiện Toán - T.Dương Toán - C.Thúy(t) Toán - T.Lượng CN - T.Tráng Văn - C.Ngân Hoá - C.Nhã NNgữ - C.Duyên NNgữ - T.Luyến Toán - T.Đoàn Văn - C.M Trang
2 Toán - T.Quyết TD - C.Thanh(TD) Toán - T.Tuấn T Sinh - C.Trang(si) NNgữ - C.Duyên CN - T.Tráng Toán - T.Đoàn NNgữ - T.Hiển Toán - T.Dương Toán - C.Hiền T Lý - C.Hương GDCD - C.Mùi GD Sử - T.Thanh S
3 Hoá - C.Hà(H) GDCD - C.Mùi GD CN - T.Tráng Lý - C.Hương TD - C.Nguyệt Td Hoá - C.Mơ Địa - C.Vòng Lý - C.Thảo(L) NNgữ - C.Thúy(a) QP - T.Thành Văn - C.Thúy(v) Tin - C.Lý NNgữ - C.Thủy A
4 QP - C.Thanh(TD) Lý - C.Thảo(L) Hoá - C.Mơ GDCD - C.Mùi GD Tin - C.Lý QP - T.Thành NNgữ - C.Duyên CN - T.Tráng Lý - C.Hương Sử - C.Thuỷ(S) Văn - C.Thúy(v) TD - C.Nguyệt Td TD - T.Tuấn Td
5 SHL - T.Quyết SHL - C.Chăm SHL - C.ánh SHL - T.Dương SHL - C.Thúy(t) SHL - C.Quỳnh SHL - C.Lựu SHL - C.Hằng SHL - T.Lợi SHL - C.Nhài SHL - C.Hương-T SHL - C.Hà SHL - C.Hà Đ
 
 
 
 
THỨ TIẾT C1
(T.Lượng)
C2
(T.Tuấn T)
C3
(C.Thảo)
C4
(T.Đạm)
C5
(C.Thêu)
C6
(C.Ngân)
C7
(C.Hiền T)
C8
(C.K Trang)
C9
(C.Thu)
C10
(C.Dịu)
C11
(C.Mai)
C12
(C.Lành)
C13
(C.Yên)
2 1 ChCờ - T.Lượng ChCờ - T.Tuấn T ChCờ - C.Thảo ChCờ - T.Đạm ChCờ - C.Thêu ChCờ - C.Ngân ChCờ - C.Hiền T ChCờ - C.K Trang ChCờ - C.Thu ChCờ - C.Dịu ChCờ - C.Mai ChCờ - C.Lành ChCờ - C.Yên
2 Sử - C.Quỳnh Địa - C.Thanh Đ Hoá - C.Thảo QP - T.Khu Toán - T.Nam T Văn - C.Ngân Sinh - C.Nhài Địa - C.Hà Đ CN - C.Huyền NNgữ - C.Hà(A) Hoá - C.Thêu NNgữ - C.Thủy A Lý - T.Cương
3 Toán - T.Lượng Lý - T.Cương CN - C.Huyền Địa - C.Thu Hoá - C.Thêu Hoá - C.Thảo Toán - C.Hiền T Sử - C.Quỳnh Lý - C.ánh Lý - C.Hương NNgữ - C.Thủy A Hoá - C.Lành TD - T.Huynh
4 NNgữ - C.Giang NNgữ - C.Vân A TD - T.Huynh Hoá - C.Hà(H) Sinh - C.Nhài Lý - T.Kiên GDCD - C.Mùi GD Lý - T.Cương Sử - T.Thanh S Tin - C.Lý TD - T.Thiện Sinh - C.Hiền S Hoá - C.Diệp
5 Lý - T.Đạm Sử - T.Quang S Sử - T.Thanh S Văn - T.Nam CN - C.Huyền Toán - C.Mai Lý - C.Nụ Toán - T.Hiếu Hoá - T.Hoạt Toán - T.Tuấn T Địa - C.Hà Đ Toán - T.Lượng Toán - T.Quyết
3 1 GDCD - C.Huệ CD Sinh - C.Nhài Toán - T.Hiếu Sử - T.Quang S QP - T.Thành Sử - T.Thanh S NNgữ - T.Hiển Sử - C.Quỳnh Địa - C.Thu TD - T.Huynh Toán - C.Mai NNgữ - C.Thủy A Lý - T.Cương
2 QP - T.Thành GDCD - C.Mùi GD Tin - C.Thư NNgữ - T.Hiển TD - T.Huynh Hoá - C.Thảo Toán - C.Hiền T Lý - T.Cương Lý - C.ánh Lý - C.Hương NNgữ - C.Thủy A TD - T.Tuấn Td GDCD - C.Huệ CD
3 TD - T.Đợi NNgữ - C.Vân A Địa - C.Thu TD - T.Thiện Sinh - C.Nhài NNgữ - C.Giang Hoá - C.Hà(H) TD - T.Thành Toán - T.Quyết Địa - C.Hà Đ Sử - T.Thanh S Sử - C.Quỳnh NNgữ - C.Thủy A
4 NNgữ - C.Giang Lý - T.Cương Văn - C.Ngân Văn - T.Nam NNgữ - C.Hà(A) Toán - C.Mai Văn - C.K Trang QP - T.Khu Sinh - C.Nhài Văn - C.Dịu Văn - C.Nhung (v) Hoá - C.Lành QP - T.Thành
5 Toán - T.Lượng QP - T.Khu Văn - C.Ngân Hoá - C.Hà(H) Lý - C.Nụ Toán - C.Mai Văn - C.K Trang NNgữ - C.Vân A Văn - T.Nam Sinh - C.Nhài Văn - C.Nhung (v) Lý - C.ánh Toán - T.Quyết
4 1 Sinh - C.Hiền S Văn - C.Dịu NNgữ - T.Hiển Lý - T.Đạm Hoá - C.Thêu Sử - T.Thanh S Sinh - C.Nhài Văn - C.K Trang Toán - T.Quyết Toán - T.Tuấn T Toán - C.Mai Văn - C.Thúy(v) Hoá - C.Diệp
2 TD - T.Đợi Văn - C.Dịu Hoá - C.Thảo Văn - T.Nam Lý - C.Nụ CN - C.Yên TD - T.Huynh Văn - C.K Trang Sinh - C.Nhài Hoá - C.Hồng Lý - T.Đạm Lý - C.ánh Sinh - C.Hiền S
3 Lý - T.Đạm Hoá - C.Diệp Lý - T.Kiên CN - C.Yên NNgữ - C.Hà(A) TD - T.Thiện Lý - C.Nụ Hoá - C.Mơ TD - T.Tuấn Td QP - T.Khu Hoá - C.Thêu Địa - C.Thu Sử - T.Thanh S
4 Văn - T.Nam Sinh - C.Nhài Toán - T.Hiếu Toán - T.Trình TD - T.Huynh Hoá - C.Thảo Toán - C.Hiền T Sinh - C.Hiền S Tin - C.Thư NNgữ - C.Hà(A) QP - T.Thành Toán - T.Lượng Toán - T.Quyết
5 Hoá - C.Hồng Toán - T.Tuấn T Sinh - C.Hiền S Toán - T.Trình Toán - T.Nam T Toán - C.Mai NNgữ - T.Hiển Toán - T.Hiếu QP - T.Thành Sinh - C.Nhài Tin - C.Lý QP - T.Khu Văn - T.Nam
5 1 Sinh - C.Hiền S Hoá - C.Diệp Văn - C.Ngân NNgữ - T.Hiển Sử - C.Quỳnh Lý - T.Kiên TD - T.Huynh TD - T.Thành Hoá - T.Hoạt Toán - T.Tuấn T Toán - C.Mai GDCD - C.Mùi GD Địa - C.Thu
2 Tin - C.Thư TD - T.Thành Lý - T.Kiên TD - T.Thiện Văn - C.Nhung (v) QP - T.Khu Địa - C.Hà Đ GDCD - C.Huệ CD NNgữ - C.Vân A TD - T.Huynh Toán - C.Mai Toán - T.Lượng Sử - T.Thanh S
3 CN - C.Huyền Văn - C.Dịu NNgữ - T.Hiển Sử - T.Quang S Văn - C.Nhung (v) Địa - C.Hà Đ Lý - C.Nụ NNgữ - C.Vân A GDCD - C.Huệ CD Lý - C.Hương Lý - T.Đạm Toán - T.Lượng CN - C.Yên
4 Lý - T.Đạm Toán - T.Tuấn T Hoá - C.Thảo Hoá - C.Hà(H) Địa - C.Hà Đ Văn - C.Ngân Sử - T.Quang S Hoá - C.Mơ Toán - T.Quyết Sử - C.Quỳnh CN - C.Huyền Văn - C.Thúy(v) Tin - C.Thư
5 Toán - T.Lượng CN - C.Yên Sinh - C.Hiền S Lý - T.Đạm Lý - C.Nụ Văn - C.Ngân CN - C.Huyền Tin - C.Lý Sử - T.Thanh S Hoá - C.Hồng Văn - C.Nhung (v) Văn - C.Thúy(v) Toán - T.Quyết
6 1 Văn - T.Nam TD - T.Thành Toán - T.Hiếu Sinh - C.Nhài GDCD - C.Huệ CD Lý - T.Kiên Sử - T.Quang S Hoá - C.Mơ Hoá - T.Hoạt GDCD - C.Mùi GD Hoá - C.Thêu Sử - C.Quỳnh NNgữ - C.Thủy A
2 Văn - T.Nam Hoá - C.Diệp QP - T.Thành Lý - T.Đạm Sử - C.Quỳnh NNgữ - C.Giang Tin - T.Cần Văn - C.K Trang NNgữ - C.Vân A Toán - T.Tuấn T GDCD - C.Huệ CD Lý - C.ánh Lý - T.Cương
3 Sử - C.Quỳnh Sử - T.Quang S Lý - T.Kiên GDCD - C.Mùi GD Toán - T.Nam T Sinh - C.Hiền S Hoá - C.Hà(H) NNgữ - C.Vân A Văn - T.Nam Hoá - C.Hồng Lý - T.Đạm Tin - C.Lý Hoá - C.Diệp
4 Hoá - C.Hồng Toán - T.Tuấn T NNgữ - T.Hiển Tin - C.Lý Tin - C.Thư Tin - T.Cần Toán - C.Hiền T Toán - T.Hiếu Văn - T.Nam Sử - C.Quỳnh Sinh - C.Nhài NNgữ - C.Thủy A Sinh - C.Hiền S
5                          
7 1 Địa - C.Thu Toán - T.Tuấn T TD - T.Huynh NNgữ - T.Hiển Hoá - C.Thêu GDCD - C.Mùi GD Văn - C.K Trang Sinh - C.Hiền S Toán - T.Quyết Văn - C.Dịu Sinh - C.Nhài TD - T.Tuấn Td NNgữ - C.Thủy A
2 Toán - T.Lượng Lý - T.Cương GDCD - C.Huệ CD Sinh - C.Nhài Toán - T.Nam T Sinh - C.Hiền S QP - T.Thành CN - C.Yên Lý - C.ánh Văn - C.Dịu TD - T.Thiện Hoá - C.Lành TD - T.Huynh
3 Hoá - C.Hồng NNgữ - C.Vân A Toán - T.Hiếu Toán - T.Trình Văn - C.Nhung (v) NNgữ - C.Giang NNgữ - T.Hiển Lý - T.Cương TD - T.Tuấn Td NNgữ - C.Hà(A) Sử - T.Thanh S CN - C.Huyền Văn - T.Nam
4 NNgữ - C.Giang Tin - T.Cần Sử - T.Thanh S Toán - T.Trình NNgữ - C.Hà(A) TD - T.Thiện Hoá - C.Hà(H) Toán - T.Hiếu NNgữ - C.Vân A CN - C.Huyền NNgữ - C.Thủy A Sinh - C.Hiền S Văn - T.Nam
5 SHL - T.Lượng SHL - T.Tuấn T SHL - C.Thảo SHL - T.Đạm SHL - C.Thêu SHL - C.Ngân SHL - C.Hiền T SHL - C.K Trang SHL - C.Thu SHL - C.Dịu SHL - C.Mai SHL - C.Lành SHL - C.Yên
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường nào sẽ có số học sinh giỏi nhất tỉnh ?

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT Hải Phong

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Trường THPT Cù Chính Lan

Không phải các trường trên